جستجو
فارسی- بازار متریال
خبرخوان

بلاگ

(0) آیا تخریب ساختمان برای عموم خطرناک می باشد؟

  تخریب ساختمان عموما در زمانی صورت می گیرد که چرخ...

(0) تخریب ساختمان عموماً در چه مواقعی صورت می گیرد؟

همانطور که می دانید ساختمان ها نیز مانند اجسام دیگر دارای یک life cycle (چرخه زندگی) می باشند بدین معنی که یک روز ساخته و روز دیگر تخریب خواهند   شد, از آنجا که هرجسمی دارای یک عمرمفید می باشد , ساختمان نیز مانند انجام دیگر می باشد که عواملی چون زمین لرزه , طوفان ,  سونامی و ... بر کاهش این عمر مفید   بسیار تاثیر دارند تخریب دیوار ها (تخریب غیرساختاری) و انفجار (تخریب ساختاری) نوعی از تخریب ساختمان ها می باشد که می توان به آن اشاره کرد.

#تخریب_ساختمان

[email protected]